OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikačné údaje sprostredkovateľa:

Meno a priezvisko: Lukáš Kozák             

Korešpondenčná adresa: Zatoglav 22A, Rogoznica 22203

e-mailová adresa: development@casazabka.com

internetová stránka sprostredkovateľa: www.casazabka.com

  1. Sprostredkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje Objednávateľa, a to meno, priezvisko, mesto/obec, krajina, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy – poskytnutie objednaný služieb, a/alebo na vybavenie žiadosti Objednávateľa pred uzatvorením zmluvy súvisiacich so službami Sprostredkovateľa, a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľ sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajom Sprostredkovateľ je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné poskytnúť Objednávateľovi objednané služby.
  2. Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak Objednávateľ ako dotknutá osoba udeľuje Sprostredkovateľovi slobodne a dobrovoľne v zmysle GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Objednávateľ na dobu 5 rokov.
  3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Sprostredkovateľovi.
  4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od Sprostredkovateľa alebo zaslaním emailu Sprostredkovateľa.
  5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
  6. Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v GDPR má Objednávateľ (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo na výmaz osobných údajov, (v) právo na prenosnosť údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
  7. V prípade, že si u Sprostredkovateľa uplatňuje Objednávateľ niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Sprostredkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Sprostredkovateľa právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
  8. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä Majiteľovi ubytovacej jednotky, poskytovateľom objednaných služieb, spoločnosti zabezpečujúcej marketingové kampane, spoločnosti zabezpečujúcej technický chod a správu internetového portálu, spoločnosti poskytujúcej webhostingové služby. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.