A: Všeobecné zmluvné podmienky

Článok I.

  1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej v texte aj „VZP“), ktorých súčasťou je aj Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok,  tvoria záväznú a neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej medzi Prenajímateľom a Objednávateľom. V prípade, ak Objednávateľ a Prenajímateľ uzatvoria zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VZP, osobitné ustanovenia tejto zmluvy majú vždy prednosť pred VZP. Objednávateľ prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania zmluvy cez internetový portál a odoslaním rezervácie potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VZP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi ním a Prenajímateľom.

2. Tieto zmluvné podmienky upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa, ktorého identifikačné údaje sú nasledovné:

Apartmánový dom Casa Žabka
Spoločnosť: Žabka d.o.o.
OIB: 64686057060
PDV: HR64686057060
Adresa: Zatoglav 22A, Rogoznica 22203

e-mailová adresa: apartments@casazabka.com

internetová stránka prenajímateľa za účelom rezervácie: www.casazabka.com

bankové spojenie pre bezhotovostné platby: HR90 2402 0063 2902 6343 4

a Objednávateľa, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Objednávateľom (ďalej len “zmluva o ubytovaní“), za účelom poskytovania a využívania ubytovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len “ubytovacie služby“) v apartmánovom dome, ktorý sa nachádza na nasledovnej adrese:

Apartmánový dom Casa Žabka
Spoločnosť: Žabka d.o.o.

Rogoznica
22203

3. Prenajímateľa prostredníctvom online rezervačného systému zabezpečuje ubytovacie služby ubytovanému. Zmluva medzi Prenajímateľom a Objednávateľom vzniká podľa podmienok uvedených v článku 5 bod 2 týchto VZP, aj napriek tomu, že Objednávateľ urobí online rezerváciu cez rezervačný systém.

4. Na účely týchto VZP sa za Objednávateľa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá využije online rezervačný systém alebo uzavrie zmluvu o ubytovaní.

5. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní, využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky  ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii.

6. Objednávateľ odoslaním online rezervácie Prenajímateľovi prostredníctvom internetovej stránky Prenajímateľa vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito zmluvnými podmienkami spravovala zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Objednávateľom a Prenajímateľom, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, alebo pri reklamácii ubytovacích služieb poskytovaných Prenajímateľom.

7. Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní. Ak si Prenajímateľ a Objednávateľ písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito zmluvnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.

8. Prenajímateľ a Objednávateľ sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. Objednávateľ je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VZP je Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok, oba zverejnené na tejto internetovej stránke.

Článok II.

Online rezervácia, uzatvorenie zmluvy o ubytovaní

1. Objednávateľ je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s týmito zmluvnými podmienkami. Objednávateľ je povinný oboznámiť sa s týmito zmluvnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Potvrdením rezervácie Objednávateľ vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.

2. Používaním online rezervačného systému Objednávateľ fyzická osoba vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

3. Online rezervácia zaslaná Prenajímateľovi je návrhom na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok.

4. Online rezervácia sa uskutočňuje prostredníctvom rezervačného formulára, ktorého úplné vyplnenie podľa pokynov Prenajímateľa je predpokladom vytvorenia záväznej rezervácie.

5. Prenajímateľ je oprávnený potvrdiť ubytovanému doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení Prenajímateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Potvrdenie má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia formuláru rezervácie Prenajímateľom, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje Objednávateľa, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby.

6. Záväzné akceptovanie rezervácie Objednávateľa Prenajímateľom, Prenajímateľ uskutoční zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa, po riadnej a včasnej úhrade ceny za ubytovanie podľa týchto VZP, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie rezervácie“. Týmto momentom, teda zaslaním „Potvrdenia rezervácie“ dochádza k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje Prenajímateľa a Objednávateľa, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby. Prílohou tohto mailu bude faktúra. Na e-mailovú adresu Objednávateľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho rezerváciou. Prenajímateľ upovedomuje Objednávateľa, že ubytovanie je rezervované až týmto Potvrdením o rezervácii, a teda až po úhrade ceny za ubytovanie.  Údaje potrebné k vyhotoveniu faktúry sú:

a) Pri fyzickej osobe (za každú ubytovanú osobu osobitne): Priezvisko/Meno, dátum narodenia, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, prípadne rodné číslo, telefónne číslo, , e-mail, číslo cestovného pasu (v prípade, že osoba nemá pridelené rodné číslo ani číslo OP)
b) Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, e-mail a identifikačné údaje štatutárneho zástupcu podľa dokladu totožnosti

Článok III.

Zrušenie online rezervácie, storno poplatky

1. Objednávateľ má právo stornovať rezerváciu pobytu prostredníctvom oficiálneho e-mailu. Stornovanie rezervácie je účinné voči Prenajímateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie.

2. Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta ubytovanému, v prípade ak Objednávateľ zruší rezerváciu pobytu, prípadne na pobyt nenastúpi, a to aj bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie pobytu.

3. V prípade stornovania rezervácie pobytu je storno poplatok účtovaný v nasledovnej výške:

a) Zrušenie pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom – 10% uhradenej sumy

b) Zrušenie pobytu v lehote 30 až -7 dní pred nástupom – 50% uhradenej sumy

c) Zrušenie pobytu v lehote 7 a menej dní pred nástupom – 100% uhradenej sumy

4. Prenajímateľ ma nárok účtovať si storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania aj v prípade, ak Objednávateľ nenastúpil na pobyt, a to aj bez toho, aby Objednávateľ stornoval rezerváciu pobytu. Na úhradu storno poplatku je Prenajímateľ oprávnený si započítať uvedenú  sumu so zaplatenou cenou za ubytovanie.

 5. V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane Objednávateľa, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov Prenajímateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je právne nárokovateľné.

6. Prenajímateľ ma nárok do 24 hodín od doručenia Potvrdenia rezervácie zrušiť online rezerváciu (odstúpiť od zmluvy), a to z dôvodu overbookingu, teda z dôvodu oneskorenej rezervácie ubytovacích služieb z rôznych rezervačných portálov. V takomto prípade Prenajímateľ o tejto skutočnosti upovedomí Prenajímateľa o zrušení online rezervácie (odstúpení od zmluvy) a vráti ubytovanému uhradenú cenu za ubytovanie. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ktorá by mu v súvislosti so zrušením rezervácie (odstúpením od zmluvy) mohla vzniknúť. Taktiež nemá nárok na akékoľvek iné náhrady ani poplatky.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH, ak sa DPH aplikuje.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa objednávky. Spolu s cenou ubytovania je Objednávateľ povinný zaplatiť poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré Prenajímateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. Ceny za ubytovanie sú uvedené bez miestnej dane, tú uhradí Objednávateľ na mieste, pri nástupe na ubytovanie v zmysle týchto VZP.

3. V prípade online rezervácie pobytu môže sumu ceny za ubytovanie Objednávateľ uhradiť Prenajímateľovi nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostným prevodom na účet Prenajímateľa uvedený v článku I. týchto VZP

b) hotovostnou platbou v prípade dohody s Prenajímateľom a podľa podmienok ním určených

4. V súlade s platnou legislatívou podľa krajiny ubytovania o miestnych  daniach Objednávateľ povinný uhradiť daň za ubytovanie  v aktuálne platnej výške, prípadne iné poplatky, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Ďalšie poplatky a platby za osobitne poskytované a objednané služby  môže Objednávateľ uhradiť rovnakým spôsobom ako platby za ubytovanie, resp. na mieste nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti

b)  bankovým prevodom

6. Práva a povinnosti uvedené v týchto VZP sa vzťahujú primerane na Objednávateľa ako aj na spoluubytované osoby.

Článok V.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prenajímateľ spracúva poskytnuté osobné údaje Objednávateľa, a to meno, priezvisko, mesto/obec, krajina, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy – poskytnutie objednaný služieb, a/alebo na vybavenie žiadosti Objednávateľa pred uzatvorením zmluvy súvisiacich so službami Prenajímateľ, a pre plnenie povinností Prenajímateľ uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Prenajímateľ sa vykonáva na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajom Prenajímateľ je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné poskytnúť Objednávateľovi objednané služby.

2. Objednávateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky prejaviť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách Prenajímateľ (newsletter). Zaškrtnutím tohto políčka tak Objednávateľ ako dotknutá osoba udeľuje Prenajímateľ slobodne a dobrovoľne v zmysle GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutej emailovej adresy na marketingové účely – zasielanie newslettra prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Objednávateľ na dobu 5 rokov.

3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Prenajímateľ.

4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od Prenajímateľ alebo zaslaním emailu Prenajímateľ.

5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

6. Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 – 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v GDPR má Objednávateľ (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo na výmaz osobných údajov, (v) právo na prenosnosť údajov, (vi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

7. V prípade, že si u Prenajímateľ uplatňuje Objednávateľ niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Prenajímateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Prenajímateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

8. Osobné údaje Objednávateľa môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä Majiteľovi ubytovacej jednotky, poskytovateľom objednaných služieb, spoločnosti zabezpečujúcej marketingové kampane, spoločnosti zabezpečujúcej technický chod a správu internetového portálu, spoločnosti poskytujúcej webhostingové služby. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP. Povinnosť oznámenia zmeny VZP sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovom portáli Prenajímateľ. Platne uzavretá zmluva sa však riadi VZP platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

2. Objednávateľ nie je oprávnený bez súhlasu Prenajímateľ postúpiť svoju pohľadávku voči Prenajímateľ vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi Prenajímateľ a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia VZP neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VZP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto VZP.

5. Tieto VZP sú účinné od 01.04.2022.